Zákon o pohrebníctve

„Neznalosť Zákona neospravedlňuje“

Keď v roku 2011 nadobudol účinnosť nový Zákon 131/2010 Z.z., uvedomovali sme si dôležitosť a potrebu mať jasné pravidlá pre tak citlivú oblasť akou pohrebníctvo nesporne je a naša firma už bola na podmienky v ňom uvedené pripravená.

Pripravili sme preto výňatok z jeho znenia, ktorý sa týka podmienok pre pohrebné služby ale aj práv a povinností pozostalých. Celý Zákon je k dispozícii i na stránkach magazínu Slovenské pohrebníctvo.

Pozrime sa teraz na niektoré dôležité state spomínaného Zákona.

Čo hovorí Zákon o preprave v súvislosti so zosnulými?

§ 6
Preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

(1) Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky sa môžu prepravovať po pozemných komunikáciách len vo vozidle na tento účel vyrobenom alebo vo vozidle na tento účel upravenom podľa odseku 2.

(2) Vozidlo, ktoré je upravené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov po pozemných komunikáciách, musí byť vybavené chladiacim zariadením, ktoré musí byť schopné dlhodobo udržať ložný priestor pri teplote do 8 °C. Ložný priestor musí mať osvetlenie a musí byť vybavený úchytkami potrebnými na upevnenie rakvy alebo transportného vaku; priestor určený pre posádku musí byť oddelený od ložného priestoru utesnenou prepážkou.

(3) Vozidlo určené na prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len „vozidlo“) musí mať steny a dno ložného priestoru ľahko umývateľné a dezinfikovateľné.

Čo hovorí Zákon v súvislosti s pochovaním zosnulých?

§ 7

(1) Ľudské pozostatky pri preprave na miesto vystavenia, pohrebu alebo pochovania musia byť oblečené a uložené do rakvy; v odôvodnených prípadoch je možné ľudské pozostatky uložiť aj do transportnej rakvy alebo do transportného vaku. Označenie rakvy, transportnej rakvy alebo transportného vaku musí obsahovať identifikačné údaje mŕtveho, ktoré zodpovedajú listu o prehliadke mŕtveho a štatistickému hláseniu o úmrtí a musia byť také, aby nemohlo dôjsť k zámene ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

(2) Medzinárodná preprava ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná (ďalej len „zmluva“), sa vykonáva spôsobom upraveným touto zmluvou.

Čo hovorí Zákon v súvislosti s pohrebnými službami?

§ 8
Prevádzkovanie pohrebnej služby

(4) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebnú službu (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebnej služby“), je povinná

Čo hovorí Zákon v súvislosti s pohrebnými miestami?

§ 24
Povinnosti nájomcu hrobového miesta

Nájomca hrobového miesta je povinný

§ 25
Povinnosti návštevníka pohrebiska

Návštevník pohrebiska je povinný